โรงเรียนทางเลือกคืออะไร?

โรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนที่ใช้วิธีการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง มากกว่าการท่องจำ เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทำงานเป็นทีม

โรงเรียนทางเลือก1

ประเภทของโรงเรียนทางเลือก

 • โรงเรียนแนวเรจจิโอ เอมิเลีย: เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การเล่น และธรรมชาติ
 • โรงเรียนแนววอลดอร์ฟ: เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
 • โรงเรียนแนวโมนเตสเซอรี: เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และการฝึกทักษะชีวิต
 • โรงเรียนแนวคริสเตียน: เน้นการสอนศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมคริสเตียน

โรงเรียนทางเลือก2

ข้อดีของโรงเรียนทางเลือก

 • ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา
 • พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความอยากรู้อยากเห็น
 • เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

ข้อเสียของโรงเรียนทางเลือก

 • ค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป
 • หายาก มีจำนวนจำกัด
 • หลักสูตรอาจไม่สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • เด็กอาจปรับตัวเข้ากับโรงเรียนทั่วไปได้ยาก

ควรให้เด็กเรียนโรงเรียนทางเลือกหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับ

 • ความต้องการของเด็ก
 • เป้าหมายการศึกษาของครอบครัว
 • งบประมาณ
 • สถานที่ตั้งของโรงเรียน

คำแนะนำ

 • ศึกษาข้อมูลของโรงเรียนทางเลือกอย่างละเอียด
 • เยี่ยมชมโรงเรียน พูดคุยกับครูผู้สอน
 • พิจารณาความพร้อมของเด็ก
 • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

แหล่งข้อมูล

สรุป

โรงเรียนทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการศึกษาของเด็ก แต่ผู้ปกครองควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด พิจารณาความพร้อมของเด็ก และเป้าหมายการศึกษาของครอบครัวก่อนตัดสินใจ