หลักสูตรมอนเตสซอรี่ คืออะไร

อนุบาลหลักสูตรมอนเตสซอรี่ พัฒนา EF

หลักสูตรมอนเตสซอรี่ พัฒนาโดยคุณหมอมารีอา มอนเตสซอรี่ แพทย์หญิงชาวอิตาลี เน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ตรง ครูทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขาหลัก ดังนี้

 1. ชีวิตประจำวัน: ฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเอง เช่น การแต่งกาย การกินอาหาร การรักษาความสะอาด
 2. ประสาทสัมผัส: พัฒนาทักษะการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น การรับรส
 3. ภาษา: ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และการอ่าน
 4. คณิตศาสตร์: พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ
 5. วัฒนธรรม: เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5 ความสำคัญของหลักสูตรมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กวัย 3 ขวบ

ช่วงวัย 3 ขวบ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของพัฒนาการสมอง โดยเฉพาะทักษะ EF หรือ Executive Function ซึ่งเป็นกลุ่มทักษะที่ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม หลักสูตรมอนเตสซอรี่ ช่วยพัฒนาทักษะ EF ในทุกๆ ด้าน ดังนี้

 • การควบคุมอารมณ์: เด็กเรียนรู้ที่จะอดทน ควบคุมอารมณ์ รู้จักรอคอย และจัดการกับความหงุดหงิด
 • การวางแผนและแก้ปัญหา: เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน หาทางออก และแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • การจดจ่อและจดจำ: เด็กฝึกสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ และจดจำข้อมูลต่างๆ
 • การยืดหยุ่นความคิด: เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัว เปลี่ยนมุมมอง และมองหาทางเลือกใหม่ๆ
 • การตัดสินใจ: เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ ชั่งน้ำหนักข้อมูล และตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสม

ทำไมต้องเลือกหลักสูตรมอนเตสซอรี่

 • ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง: เด็กๆ จะได้เรียนรู้ตามความสนใจและความเร็วของตัวเอง
 • พัฒนาทักษะ EF อย่างครอบคลุม: เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะ EF ในทุกๆ ด้าน
 • ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์: เด็กๆ จะได้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงาน และลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • สร้างความมั่นใจในตนเอง: เด็กๆ จะได้รู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเอง และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
 • พัฒนาทักษะการเข้าสังคม: เด็กๆ จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตรมอนเตสซอรี่สำหรับเด็กวัย 3 ขวบ

 • การเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะ: ฝึกการประสานงานระหว่างมือและสายตา
 • การจัดเรียงบล็อกไม้: ฝึกทักษะการคิดวิเคราะ

อนุบาลหลักสูตร มอนเตสซอรี่

Link